Mozartlaan 27-G 1217 CM Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht

ontrafelen tot in de kern

 

 

Ketenregeling contracten bepaalde tijd

Om werknemers meer/sneller zekerheid te geven over een eventuele arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zullen de volgende regels gaan gelden:

• Een werkgever mag maximaal gedurende 24 maanden contracten voor bepaalde tijd met een werknemer aangaan;

• Er mogen nooit meer dan 3 opeenvolgende tijdelijke contracten worden aangegaan;

• Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met tussenpozen van 6 maanden of minder opvolgen;

• De regels gelden niet voor werknemers jonger dan 18 jaar, die niet meer dan 12 uur per week werken (scholieren);

• Bij CAO kan niet meer onbeperkt van de wettelijke regels worden afgeweken: bij CAO kan bepaald worden dat een werkgever ten hoogste 6 contracten voor bepaalde tijd in maximaal 48 maanden kan aangaan.

• Bij schriftelijke overeenkomst kan voor een statutair bestuurder van de termijn van 24 maanden worden afgeweken. Dit geldt niet voor het maximum van 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

• De minister kan bedrijfstakken aanwijzen waarin wordt afgeweken van de beperking om contracten voor bepaalde tijd aan te gaan (bijv. leer/werk banen of profvoetballers).

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de nieuwe regels niets afdoen aan de bestaande mogelijkheid om een langjarige tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan, bijv. een arbeidsovereenkomst voor 3 of 5 jaar. Zodra deze wordt verlengd geldt uiteraard wel meteen dat er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd.


Overgangsrecht

Op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan voor 1 juli 2015 blijven de oude regels van kracht, ook als de einddatum van die arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 ligt.

Per 1 juli 2015 is wel direct de termijn (“pauze”) van 6 maanden in het kader van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van toepassing. Afwijkende regels in een geldende CAO blijven van kracht totdat die CAO afloopt, maar maximaal voor de duur van 1 jaar na inwerkingtreding van deze bepaling van de WWZ.


Praktijktip

7 + 8 + 8 regel; mede gelet op de wijzigingen met betrekking tot de proeftijd en de beperking om niet langer drie jaar, maar maximaal twee jaar op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd werkzaam te zijn kan het in de praktijk raadzaam zijn om één bepaalde tijd contract van 7 maanden, gevolgd door twee arbeidsovereenkomsten van 8 maanden aan te gaan. Hierdoor wordt de duur van 24 maanden niet overschreden en kan er bovendien ook een proeftijd overeengekomen worden.

Situatie tot 1 juli 2015

Op dit moment bepaalt de wet het volgende over tijdelijke arbeidsovereenkomsten:
• een werkgever mag maximaal gedurende 3 jaar contracten voor bepaalde tijd met een werknemer aangaan;
• er mogen nooit meer dan 3 opeenvolgende tijdelijke contracten worden aangegaan;
• tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met tussenpozen van 3 maanden of minder opvolgen;
• bij CAO kan van deze regels onbeperkt ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon© 2019 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet