Postbus 1184 | 1200 BD Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht
sterk in arbeidsrecht

focus op resultaat

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
FEIJEN ADVOCATUUR

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere mondelingen en/of schriftelijke opdracht die wordt verleend aan Feijen Advocatuur, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitgesloten.

2. Feijen Advocatuur is een handelsnaam van MF Legal B.V. Dit betreft de vennootschap van waaruit mr J.M.W. Feijen zijn praktijk uitoefent.

3. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door de behandelend advocaat van Feijen Advocatuur waarna de overeenkomst (van opdracht) tot stand komt met uitsluitend deze behandelend advocaat van Feijen Advocatuur. Feijen Advocatuur is bevoegd om ter uitvoering van de opdracht andere advocaten/derden in te schakelen.

4. Alle opdrachten betreffen aan de zijde van de behandelend advocaat een inspanningsverbintenis, hetgeen inhoudt dat nimmer een resultaat wordt gegarandeerd. De opdrachten strekken niet tot advisering over buitenlands recht en strekken slechts tot het geven van fiscaal advies indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5. De opdrachtgever stemt ermee in dat de behandelend advocaat in het kader van de uitvoering van opdrachten ingeval van vakanties/calamiteiten of andere verhinderingen andere advocaten en/of derden kan inschakelen. De behandelend advocaat is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van andere advocaten en/of van derden te aanvaarden.

6. De opdrachtgever vrijwaart de behandelend advocaat en de eventueel ingeschakelde andere advocaten/derden voor alle aanspraken van derden en voor de daarmee gepaard gaande kosten, indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

7. De opdrachtgever is verplicht zo veel als mogelijk zijn medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle informatie, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. Indien de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie, niet, niet tijdig, of niet conform de afspraken ter beschikking van de behandelend advocaat is gekomen, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van de behandelend advocaat leiden. Opschorting kan nimmer tot aansprakelijkheid van de advocaat leiden. Feijen Advocatuur is voorts niet aansprakelijk voor de gevolgen van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

8. Opdrachtgever verleent aan Feijen Advocatuur toestemming voor het registreren en verwerken van persoonsgegevens voor zover dat nuttig of noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de opdracht.

9. De behandelend advocaat is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg, met inachtneming van de privacy van de cliënt, mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid, met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt, is behandelend advocaat hierin vrij, mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.

10. De kosten van de werkzaamheden zullen op basis van nacalculatie door de behandelend advocaat in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief, te verhogen met de BTW, tenzij schriftelijk een vaste prijs wordt overeengekomen of schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Het tarief zal bij opdrachtbevestiging worden bericht. De behandelend advocaat is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven periodiek te wijzigen. Verschotten, zoals griffierechten en deurwaarderskosten, zijn altijd voor rekening van opdrachtgever. Reistijd en reiskosten die door de behandeld advocaat gemaakt moeten worden in het kader van behandeling van de zaak vallen niet onder het overeengekomen uurtarief en kunnen separaat bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11. In beginsel zal maandelijks aan opdrachtgever een gespecificeerde, declaratie worden gestuurd voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, met inbegrip van de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de wettelijke (handels) rente, te vergoeden, met inachtneming van hetgeen daarover in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat naast voornoemde invorderingsmaatregelen het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. De behandelend advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat hij de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De behandelend advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

12. De behandelend advocaat is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een voorschot te verlangen. Indien de opdrachtgever nalaat het voorschot te betalen, heeft de behandelend advocaat het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

13. Betaling door de opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

14. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt dat voor de kosten en eigen bijdrage die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing van de Raad voor Rechtsbijstand deze voor rekening van de opdrachtgever komen.

15. Het dossier wordt gedurende een periode van vijf jaren na het einde van de zaak bewaard en wordt daarna zonder nadere aankondiging vernietigd. De administratieve gegevens worden zeven jaar na het einde van de zaak bewaard.

16. Iedere aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de behandelend advocaat wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van de behandelend advocaat komt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kent een beperking in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schade(s) en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar.

17. Bij de inschakeling van derden kan de behandelend advocaat behoudens eigen tekortkomingen door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derde. Wanneer de opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever de behandelend advocaat en de aan de kostenmaatschap verbonden advocaten voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor de behandelend advocaat en de aan de kostenmaatschap verbonden advocaten.

18. Alle vorderingsrechten, zoals onder meer een vordering tot schadevergoeding en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de behandelend advocaat  in verband met de verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

19. Klachten worden behandeld conform de kantoorklachtenregeling van Feijen Advocatuur. De kantoorklachtenregeling is beschikbaar op de website van Feijen Advocatuur (www.feijen-advocatuur.nl). Daarin staat onder meer vermeld dat Feijen Advocatuur deelneemt  aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Ingeval opdrachtgever en Feijen Advocatuur er niet in slagen om onderling een klacht/geschil op te lossen zullen zij zich dienaangaande beiden conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kunnen wenden tot de geschillencommissie.

20. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

21. De in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking en uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen gelden tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens de behandelend advocaat in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door de behandelend advocaat.

22. Op de rechtsverhouding tussen de behandelend advocaat en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

1 september 2017

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon© 2024 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet