Mozartlaan 27-G 1217 CM Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht

ontrafelen tot in de kern

 

 

Concurrentiebeding

Ter bescherming van de "flex-werknemer" bepaalt de WWZ dat alleen nog in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een concurrentiebeding kan worden overeengekomen. Er is een mogelijkheid om -onder voorwaarden- van deze hoofdregel af te wijken en ook in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (ongeacht de duur) een concurrentiebeding overeen te komen. De werkgever moet in dat geval in de arbeidsovereenkomst schriftelijk motiveren welke zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding rechtvaardigen. Ontbreekt een dergelijke beschrijving dan is het overeengekomen concurrentiebeding niet geldig. De werknemer kan de rechter nog steeds en in alle gevallen verzoeken het beding te vernietigen of te matigen indien hij/zij van mening is dat de door de werkgever opgegeven zwaarwichtige redenen niet (langer) bestaan.

Een werkgever kan geen beroep doen op het overeengekomen concurrentiebeding indien het eindigen van het dienstverband het gevolg is van het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een onterecht ontslag op staande voet.

De WWZ brengt geen veranderingen aan in de regels voor het aangaan van een concurrentiebeding in contracten voor onbepaalde tijd.


Overgangsrecht

Voor contracten aangegaan voor 1 januari 2015 blijft de huidige wettekst van
kracht. Voor contracten die worden aangegaan (of verlengd) na 1 januari 2015 gelden de nieuwe regels.

Praktijktip

Het komt regelmatig voor dat een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd door middel van een brief waarin staat dat er verlenging plaatsvindt met behoud van alle rechten en plichten, waaronder een concurrentiebeding. Indien voor 1 januari 2015 een contract voor bepaalde tijd wordt aangegaan, kan het zinvol zijn om in dit contract al een beschrijving van de zwaarwegende bedrijfsbelangen toe te voegen, als dit uiteraard redelijkerwijze te motiveren is. Dan kan na 1 januari 2015 op eenvoudige wijze (zonder inhoudelijke aanpassing van het concurrentiebeding) het contract worden verlengd.

Verder kan in overweging worden genomen om bepaalde tijd contracten die voor 1 januari 2015 verlengd moeten worden een langere verlenging af te spreken zodat het “oude” concurrentiebeding nog blijft gelden. De vraag is uiteraard wel of rechters na 1 januari 2015 niet ook strenger gaan kijken naar de oude (niet gemotiveerde) concurrentiebedingen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Door werkgevers zal er vanaf nu dus goed moeten worden nagedacht of er voor bepaalde functies (sales e.d.) gemotiveerd kan worden dat er een noodzaak is om een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd over een te komen.


Situatie tot 1 januari 2015

Een werkgever kan nu in elke arbeidsovereenkomst (met iedere meerderjarige werknemer) ongeacht de duur van de overeenkomst een concurrentiebeding overeenkomen. Een concurrentiebeding dient schriftelijk overeengekomen te worden. Een werkgever kan dus ook met een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd concurrentiebeperkende maatregelen overeenkomen. Bij geschillen over de duur en reikwijdte van het concurrentiebeding moet de rechter een oordeel vellen over een eventuele matiging, schorsing of vernietiging.

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon© 2019 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet