Mozartlaan 27-G 1217 CM Hilversum
Tel: +31 35 7123 530

sterk in arbeidsrecht

ontrafelen tot in de kern

 

 

Aanzegtermijn


De aanzegtermijn is een nieuw concept in het arbeidsrecht. Dit houdt in dat een werkgever één maand voor afloop van de termijn moet aangeven of hij tot verlenging van de overeenkomst wil overgaan en zo ja, tegen welke voorwaarden.
De aanzegtermijn geldt niet voor arbeidsovereenkomsten met een duur van 6 maanden of korter of als het contract voor de duur van een project is aangegaan.

Zegt de werkgever niet tijdig (schriftelijk!) aan, dan is er een sanctie van toepassing die inhoudt dat de werkgever aan de werknemer een vergoeding moet betalen van 1 maandsalaris. Bij niet-tijdige nakoming van deze verplichting dient het loon betaald te worden over de periode dat te laat is aangezegd. Wordt er bijvoorbeeld twee weken van te voren “aangezegd” dan moet de werkgever twee weken salaris betalen. Deze sanctie geldt overigens alleen voor het tijdig informeren over de eventuele voortzetting en niet voor het al dan niet schriftelijk vermelden van de voorwaarden waaronder dit geschiedt. In dat laatste geval geldt dat de oude voorwaarden blijven gelden.

Een werkgever hoeft geen vergoeding aan een werknemer te betalen indien de aanzegging niet tijdig is gedaan als gevolg van het feit dat de werkgever in staat van faillissement is verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend of op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.

Overgangsrecht

De aanzegtermijn is van toepassing voor arbeidsovereenkomsten die eindigen per 1 februari 2015 of later.


Praktijktip

De intentie van de aanzegtermijn is uiteraard dat medewerkers met een bepaalde tijd contract tijdig weten of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd of niet en onder welke voorwaarden. De praktijk leert echter dat werknemers die weten dat hun arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd minder gemotiveerd kunnen raken. Het nieuwe wetsartikel biedt de mogelijkheid (sanctie) om later aan te zeggen en hiervoor een vergoeding te betalen ter hoogte van het salaris over de lengte van dit verzuim. Een werkgever die belang heeft om een medewerker wat later te informeren, zou er dus voor kunnen kiezen om dit later te doen en de sanctie te betalen.
Houd er ook rekening mee dat er moet worden medegedeeld onder welke voorwaarden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt voortgezet. Omdat onder de WWZ in beginsel geen concurrentiebeding kan worden overeengekomen in bepaalde tijd contracten, is het dus van belang om bij het voortzetten voor onbepaalde tijd schriftelijk wordt aangegeven dat er –mits dat gewenst is- voortaan een concurrentiebeding zal gelden.

Situatie tot 1 januari 2015

Een arbeidsovereenkomst eindigt automatisch na afloop van de afgesproken termijn. Er behoeft geen opzegging plaats te vinden, tenzij dit is overeengekomen. In de praktijk kan nu nog -zonder enige sanctie- aan een werknemer een dag voor einde van het contract medegedeeld worden dat het contract niet wordt verlengd.

STERK IN ARBEIDSRECHT

Linkedin Twitter Telefoon© 2019 Feijen Advocatuur

Design: Vanthel Vormgeving | Webdevelopment: burovandernet